„דוד האָפֿשטײן“ (משה שקליאַר)

די װאָך איז אָנגעקומען די טרױעריקע ידיעה װעגן דער פּטירה פֿונעם פּאָעט און רעדאַקטאָר פֿון דעם ליטעראַרישן זשורנאַל חשבון משה שקליאַר. דער לײענזאַל דריקט אױס מיטװײטיק זײַן משפּחה אין לאָס־אַנדזשעלעס און זײַנע לײענערס איבער דער װעלט. צום אָנדענק פֿון משה שקליאַר און...